Contact Us


Hangzhou Kulon Electronics Co., Ltd.

TEL: +86 571 85003730 / 85003737
FAX: +86 571 85003737
MAIL: info@kulon.com
WEB: www.kulon.com
ADD: Floor 6, Building 3, Holley Nova Park, No.10 Liansheng Road, Hangzhou, Zhejiang, China